Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 là chương trình cung cấp kiến thức về sinh trắc vân tay, được tổ chức thường xuyên bởi Công ty sinh trắc vân tay Goldgen Việt Nam. Chương trình thu hút hàng trăm khách hàng tham dự và cùng nhau tìm hiểu về các kiến thức về sinh trắc vân tay, tâm lý học và hỗ trợ demo vân tay miễn phí.

Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2 Album - Khóa đào tạo sinh trắc vân tay level 2